Imprint

Publisher:

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Regina-Pacis-Weg 3
D-53113 Bonn

Phone: +49 (0) 228 73-0
E-Mail: kommunikation@uni-bonn.de
Internet: https://www.uni-bonn.de

Design and Implementation: Henri Pekeler and Mathias Wagner

Forschungs- und Technologiezentrum und Detektorphysik
Kreuzbergweg 24
D-53115 Bonn

Wird geladen